STT Tên nhân vật Level Reset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
STT Bang Hội Thành Viên Tổng Reset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10